یک قلم و یک کاغذ با خدایی که رو به رویم مینشیند و باهم چایی مینوشیم..داغ داغ